List Shoutbox
Wiek [Saiya] : Alhamdulillah.. kabar baek om... #sungkem
geni [Master Wong] : piye kabare kang?
Miu : Hai jg
[Fresh]
(20.02.21 | 23:53)
John
Mozilla 5.0
114.5.245.169
Hi you
(12.02.21 | 21:39)
dhandies
Mozilla 5.0
123.253.233.28
Test diterima, lsg kerja.. 😄😄
(8.02.21 | 13:34)
dhandies
Mozilla 5.0
123.253.233.28
Test ketes....
[<<] 1 2 [3] [>>]
[3/3/13]

« Home
© dhandies.com